Swyddog Codi Arian

Swyddog Codi Arian


Home » Swyddog Codi Arian

Mae CyDA yn chwilio am Swyddog Codi Arian i ymuno a’n Tîm Codi Arian, i sicrhau cyllid hanfodol ar gyfer gwaith craidd a phrosiectau Canolfan y Dechnoleg Amgen oddi wrth unigolion, ymddiriedolaethau a sefydliadau, cyrff statudol a chwmnïau.

Ynghylch CyDA

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) yn elusen amgylcheddol ac addysgiadol rhyngwladol enwog, yn ganolfan eco sy’n arwain y byd ac yn un o brif ddarparwyr addysg amgylcheddol ôl-raddedig yn y DU, sydd wedi’i lleoli ger Machynlleth ym Mhowys, Canolbarth Cymru.

Mae CyDA yn darparu ysbrydoliaeth, addysg a hyfforddiant ar atebion i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Mae’r prif weithgareddau’n cynnwys canolfan ymwelwyr lle gall pobl weld yr atebion ar waith, cyrsiau byr a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ar-lein a phreswyl, hyfforddiant galwedigaethol a graddau ôl-raddedig mewn ystod eang o bynciau’n ymwneud â chynaliadwyedd.

Mae ein Gwasanaeth Gwybodaeth rhad ac am ddim yn cynnig cyngor i unigolion, ac mae ein tîm Prydain Di-garbon yn cyhoeddi gwaith ymchwil ac yn gweithio’n uniongyrchol gyda chynghorau, cymunedau a sefydliadau eraill i’w helpu i drawsnewid systemau economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol cymhleth.

Trosolwg or Rôl

Mae rôl y Swyddog Codi Arian yn eistedd o fewn y Tîm Codi Arian, sy’n gyfrifol am godi cyllid hanfodol ar gyfer gwaith craidd a phrosiectau Canolfan y Dechnoleg Amgen oddi wrth unigolion, ymddiriedolaethau a sefydliadau, cyrff statudol a chwmnïau. Drwy hyn mae’n helpu i sicrhau gallu CyDA i gyflawni ei chenhadaeth elusennol – sef hysbysu, ysbrydoli a galluogi pobl i weithredu er dyfodol cynaliadwy.

Mae hwn yn gyfle i unigolyn brwdfrydig a gweithgar weithio mewn tîm codi arian medrus a gwych ar ymgyrchoedd cyffrous ac uchelgeisiol.

Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan hanfodol wrth stiwardio, ysbrydoli ac ymgysylltu â chefnogwyr ac aelodau cyfredol a phosib. Maent yn atebol am sefydlu perthynas gryfach a mwy effeithiol gyda’r unigolion hyn, ac am gynnal a chynyddu lefelau ymgysylltu trwy ddarparu gofal cefnogwyr cyson a rhagorol (gwasanaeth cwsmer), rheoli ymholiadau’n effeithiol, cydlynu cyfathrebiadau’n effeithlon (gan gynnwys post, e-bost a galwadau ffôn allanol).

Bydd deiliad y swydd hefyd yn chwarae rhan weinyddol hanfodol, yn enwedig drwy gasglu, prosesu a chofnodi incwm yn rheolaidd ar gyfer y tîm. Byddant yn gyfrifol am gyflawni amryw o reoliadau a phrosesau busnes i sicrhau bod yr incwm hwn yn cael ei dderbyn yn gywir ac ar amser, a bod data ariannol a data arall yn cael ei gofnodi’n gywir ac yn briodol. Disgwylir y bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos ac yn rhannu nifer o gyfrifoldebau gyda Swyddog Codi Arian arall a’r Cynorthwyydd Cronfa Ddata.

Elfen bwysig a chyffrous o’r rôl hon yw cynyddu incwm, cefnogi’r tîm a datblygu sgiliau deiliad y swydd wrth iddynt ennill profiad o agweddau eraill ar godi arian megis ysgrifennu copi, gwaith creadigol a dadansoddi, codi arian cymunedol, codi arian digidol, ymddiriedolaethau a sefydliadau a phartneriaethau corfforaethol.  Gall natur y gwaith ychwanegol hwn gael ei deilwra, i ryw raddau, yn ôl gallu a diddordebau deiliad y swydd.

Manylion y Swydd

 • Cyfeirnod: FO220110
 • Cyflog: £19, 727.57 y flwyddyn
 • Oriau: Llawn amser: 37.5 awr yr wythnos.
 • Atebol i: Rheolwr Codi Arian
 • Cyfrifol am: Goruchwylio gwirfoddolwyr
 • Lleoliad: Hyblyg gydag ymweliadau rheolaidd â chanolfan eco CyDA ger Machynlleth
 • Diwrnodau gweithio: Fel arfer, dydd Llun i ddydd Gwener; yr oriau craidd yw 10yb i 4yp. Bydd angen gweithio ar y penwythnosau a gyda’r nos o bryd i’w gilydd.
 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb 14 Chwefror 2022
 • Cyfweliadau i’w cynnal: 18 Chwefror 2022
 • Dyddiad dechrau disgwyliedig: 1 Ebrill 2022

Ystyriaethau COVID-19:

Mae staff yn gweithio o bell cymaint â phosibl, yn amodol ar rolau unigol. Mae trefniadau gweithio ar gyfer staff yn cydymffurfio â’r holl ganllawiau COVID-19 cymwys cyfredol ac yn cael eu diweddaru wrth i’r canllaw newid.

Prif Gyfrifoldebau

Darparu gwasanaethau gofal cefnogwyr (yn ddyddiol)):

 • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf dros y ffôn, drwy ebost a thrwy’r post ar gyfer ymholiadau’n ymwneud â Rhoddi ac Aelodaeth ac ymateb i’r rheiny neu eu huwchgyfeirio at y rheolwr llinell fel y bo’n briodol.

Prosesu rhoddion, taliadau aelodaeth, Debydau Uniongyrchol newydd a data arall (yn wythnosol) a rheoli cyfathrebiadau:

 • Casglu’r post, prosesu taliadau siec a cherdyn a mynd â sieciau i’w bancio.
 • Casglu a phrosesu taliadau cerdyn/Paypal/eraill a Debydau Uniongyrchol newydd dros y ffôn, ar-lein neu ar bapur.
 • Allforio, mewnforio a mewnbynnu data â llaw i gronfeydd data CyDA fel y bo’n briodol.
 • Llunio a chofnodi cyfathrebiadau post, ebost a ffôn ar gyfer unigolion a grwpiau, gan gynnwys diolchiadau a chroesawu cefnogwyr ac aelodau
 • Cadw cofnodion priodol a sicrhau bod y gwaith ffeilio yn cael ei gadw’n gyfoes, gan gynnwys datganiadau Rhodd Cymorth.
 • Prosesu data a chynnal cofnodion fel y bo’n briodol, gan gynnwys mewnforion ac allforion mawr e.e. enwau cyfranwyr posib a chyfeiriadau wedi’u diweddaru neu ddewisiadau cyswllt.
 • Llunio a rheoli cyfathrebiadau e.e. ebost, ffôn a phost gan gynnwys postgyfuno ar gyfer negesau croeso, stiwardiaeth, adnewyddu aelodaeth a chodi arian.

Prosesu hawliadau incwm rheolaidd (o leiaf yn fisol):

 • Cyflwyno hawliadau Rhodd Cymorth i HMRC a diweddaru cofnodion cronfa ddata yn unol â hynny.
 • Rheoli’r broses o gyflwyno hawliadau Debyd Uniongyrchol i BACS, diweddaru cofnodion cronfa ddata yn unol â hynny a rheoli cyfathrebiadau fel y bo’n briodol, gan gynnwys llythyron canslo Debyd Uniongyrchol.
 • Prosesu incwm Sefydliad Cymorth Elusennau (CAF), Stiwardiaeth, Rhoddi wrth Ennill (GAYE), Archeb Sefydlog, JustGiving, blychau casglu ac incwm arall, a rheoli cyfathrebiadau a chynnal cofnodion fel y bo’n briodol.

Datblygu a chefnogi prosiectau codi arian

 • Ysgrifennu llythyron ac ebost codi arian a threfnu postio mewnol.
 • Helpu i drefnu a rhedeg Cynhadledd Flynyddol CyDA a bod angen.
 • Gwneud ceisiadau am gyllid oddi wrth ymddiriedolaethau a sefydliadau a chynhyrchu adroddiadau rheolaidd ar unrhyw brosiectau a ariennir o ganlyniad i hynny a bod angen.
 • Helpu i gynhyrchu busnes newydd e.e. drwy godi arian cymunedol, partneriaethau corfforaethol, cynhyrchu arweiniad, codi arian digidol a sianeli eraill a bod angen.

Cyflawni dyletswyddau eraill:

 • Darparu cefnogaeth ar gyfer gwaith creadigol a dadansoddi, deall a gwerthuso a bod angen.
 • Ymateb i geisiadau gan y Tîm Cyllid fel y bo’n briodol, gan gynnwys am wybodaeth codio.
 • Diweddaru adroddiadau canlyniadau a dethol ac allforio/mewnforio data arall a bod angen.
 • Goruchwylio a hyfforddi gwirfoddolwyr ac interniaid a bod angen.
 • Cynnal hyfforddiant ar swyddogaethau’r rôl fel y’u disgrifir uchod.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau priodol eraill fel y’u diffinnir gan y Rheolwr Codi Arian.

Rhaid cael ffurflenni cais. Ni dderbynnir CVs.

I ddysgu mwy am y rôl, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn:

Swyddog Codi Arian

Darllenwch y dogfennau isod cyn cwblhau’ch cais: