Prif Ddarlithydd/Arweinydd Rhaglen ar gyfer MArch Pensaernïaeth Gynaliadwy

Prif Ddarlithydd/Arweinydd Rhaglen ar gyfer MArch Pensaernïaeth Gynaliadwy


Home » Prif Ddarlithydd/Arweinydd Rhaglen ar gyfer MArch Pensaernïaeth Gynaliadwy

Mae CyDA yn chwilio am Brif Ddarlithydd/Arweinydd Rhaglen ar gyfer y radd M.Arch mewn Pensaernïaeth Gynaliadwy i feithrin yr amodau a’r arfer sy’n hyrwyddo safonau uchel o ansawdd academaidd drwy reoli’r rhaglen yn effeithiol, mewn cydweithrediad â Phennaeth yr Ysgol.

Ynghylch CyDA

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) yn elusen amgylcheddol ac addysgiadol rhyngwladol enwog, yn ganolfan eco sy’n arwain y byd ac yn un o brif ddarparwyr addysg amgylcheddol ôl-raddedig yn y DU, wedi’i lleoli ger Machynlleth ym Mhowys, Canolbarth Cymru.

Mae CyDA yn darparu ysbrydoliaeth, addysg a hyfforddiant ar atebion i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Mae’r prif weithgareddau’n cynnwys canolfan ymwelwyr lle gall pobl weld yr atebion ar waith, cyrsiau preswyl byr, hyfforddiant galwedigaethol a graddau ôl-raddedig mewn ystod eang o bynciau’n ymwneud â chynaliadwyedd, gyda chyrsiau ar-lein yn cael eu cynnig ochr yn ochr â dysgu wyneb yn wyneb.

Adeilad WISE Canolfan y Dechnoleg Amgen, sydd wedi ennill gwobrau, yw cartref ein Hysgol Graddedigion yr Amgylchedd. Mae’r Ysgol yn cynnig amrywiaeth o raglenni MSc mewn Cynaliadwyedd a rhaglen Pensaernïaeth Gynaliadwy Rhan II (MArch) a ragnodir gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri (BCP). Cyflwynir ein rhaglenni mewn partneriaeth â Phrifysgol Dwyrain Llundain (UEL) a Phrifysgol John Moores Lerpwl (LJMU).

Ynghylch Ysgol Graddedigion yr Amgylchedd

Wedi ei sefydlu yn 2007, mae’r Ysgol Graddedigion yr Amgylchedd (YGA) yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen yn rhedeg rhai o’r rhaglenni ôl-raddedig pwysicaf ym maes cynaliadwyedd yn y DU. Mae tîm YGA yn arwain y ffordd o ran hyrwyddo a datblygu addysg amgylcheddol ôl-raddedig. Mae gwaith YGA yn ganolog i genhadaeth CyDA, sef darparu’r sgiliau a’r wybodaeth fydd yn galluogi pobl i ganfod atebion ymarferol ar gyfer cynaliadwyedd a thrawsnewid.

Ar hyn o bryd mae YGA yn darparu cyfres o raglenni MSc mewn Cynaliadwyedd a gyflwynir drwy gyfrwng dysgu cyfunol; a hefyd M.Arch ar-y-safle mewn Pensaernïaeth Gynaliadwy (Rhan 2 a ragnodir gan y BCP). Mae myfyrwyr ar yr holl gyrsiau hyn yn elwa o brofiad CyDA ym maes pensaernïaeth ac adeiladu cynaliadwy, ynni adnewyddadwy a materion amgylcheddol byd-eang. Mae CyDA yn darparu amgylchedd unigryw ar gyfer astudio, gyda mynediad i academyddion ac ymarferwyr diwydiannol blaenllaw mewn meysydd perthnasol.

Mae tîm M.Arch CyDA wedi ymrwymo i ddysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr a grwpiau bach (y nifer nodweddiadol o fyfyrwyr pob blwyddyn yw 25), gyda chyfle i weithio rhan amser mewn practis ochr yn ochr ag astudio academaidd. (Mae M.Arch CyDA yn gwrs llawn amser, ond fe’i dysgir drwy un wythnos y mis calendr o addysgu dwys ar-y-safle, wedi’i ategu gan ddysgu o bell (tiwtorialau, seminarau a darlithoedd) yn ystod yr wythnosau eraill. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i weithio rhan amser yn ystod yr wythnosau eraill hyn, ar yr amod eu bod yn gallu rhoi’r amser gofynnol i’w hastudiaethau M.Arch.

I wneud ymholiadau anffurfiol ynghylch y rôl, e-bostiwch Bennaeth yr Ysgol: Adrian Watson, adrian.watson@cat.org.uk

Mae CyDA wedi ymrwymo i hyrwyddo cymuned gyfiawn, amrywiol a chynhwysol. Mae unrhyw feini prawf ar gyfer dethol yn seiliedig ar deilyngdod a’r gallu i wneud y swydd, waeth beth yw rhyw, hil, anabledd, oed, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred athronyddol ymgeisydd.

Manylion y Swydd:

 • Cyfeirnod: PLPLMSA211220
 • Cyflog: £39, 152.28 pro rata
 • Oriau: 0.8 CALl (28.8 awr) yn ddelfrydol ond mae’r ffracsiwn amser yn agored i’w drafod
 • Atebol i: Pennaeth yr Ysgol
 • Cyfrifol am: Tîm y Rhaglen MArch
 • Math o gontract: Parhaol – rhan amser
 • Lleoliad: Y gweithle yw safle’r elusen ger Machynlleth, Canolbarth Cymru. Fodd bynnag mae’r adran yn agored i weithio o gartref rhwng y modiwlau ar-y-safle fel y bo angen.
 • Diwrnodau gweithio: Yn gyffredinol, dydd Llun i ddydd Gwener er bydd gweithio nosweithiau a phenwythnosau yn ofynnol ar adegau.
 • Dedlein ar gyfer derbyn ceisiadau: 9am ar 31 Ionawr 2022
 • Cynhelir cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn 14 Chwefror 2022
 • Dyddiad cychwyn disgwyliedig: 1 Mawrth 2022 neu Cyn gynted ag sy’n bosib

Ystyriaethau COVID-19:

Mae staff yn gweithio o bell cymaint ag sy’n bosib, gan ddibynnu ar rôl yr unigolyn. Mae trefniadau gweithio staff yn cydymffurfio â’r holl ganllawiau COVID-19 cyfredol sy’n berthnasol, a chânt eu diweddaru wrth i’r canllawiau newid.

Prif Bwrpas a Chyfrifoldebau’r Swydd

Prif gyfrifoldeb Prif Ddarlithydd/Arweinydd Rhaglen M.Arch mewn Pensaernïaeth Gynaliadwy yw meithrin yr amodau a’r arferion sy’n hyrwyddo safonau uchel o ansawdd academaidd drwy reoli’r rhaglen yn effeithiol, mewn cydweithrediad â Phennaeth yr Ysgol.

Mae’r prif gyfrifoldebau’n cynnwys y canlynol

Cyflwyno’r rhaglen:

 • Cyfrifol am gyflwyno’r rhaglen berthnasol, gweithio gyda staff academaidd a gweinyddol i sicrhau effeithiolrwydd wrth gyflwyno’r rhaglen a chefnogi myfyrwyr
 • Goruchwylio agweddau academaidd a gweinyddol y rhaglen gan gynnwys asesu, gan ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael
 • Datblygu a diweddaru’r rhaglen a’r modiwlau cyfredol fel y bo angen a datblygu strategaethau addysgu a dysgu  priodol, gan gynnwys ar gyfer addysgu o bell
 • Bod yn gyfrifol am reoli ansawdd y rhaglen mewn cydweithrediad â Phennaeth yr Ysgol, gan sicrhau bod dyluniad y cwrs a’r modd y’i cyflwynir yn cydymffurfio â safonau ansawdd a rheoliadau’r brifysgol dilysu, Prifysgol Dwyrain Llundain a’r BCP.
 • Cyfrannu at benderfyniadau sy’n cael effaith ar raglenni eraill cysylltiedig
 • Datrys problemau sy’n effeithio ar ansawdd cyflwyniad cwrs a chynnydd myfyrwyr, gan gyfeirio materion mwy difrifol at eraill fel y bo’n addas
 • Monitro canlyniadau’r rhaglen yn unol â gofynion Pennaeth yr Ysgol
 • Monitro cynnydd myfyrwir a chadw myfyrwyr
 • Adnabod meysydd sydd angen gwella a diweddaru arferion cyfredol
 • Darparu ffocws ar gyfer arloesedd mewn strategaethau addysgu, asesu a dysgu a chynnwys y cwricwlwm o fewn y rhaglen
 • Goruchwylio recriwtio a derbyniadau i’r rhaglen, gan gynnwys cymryd rhan mewn Diwrnodau Agored.
 • Darparu dealltwriaeth fanwl o’u harbenigedd eu hunain fel bod modd datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth newydd  yn y maes; a gweithio gydag eraill i gymhwyso gwybodaeth am y pwnc i arferion
 • Cyfrannu at a monitro cyllideb flynyddol ar gyfer y rhaglen mewn cydweithrediad â Phennaeth yr Ysgol
 • Cyfrannu at ddatblygu strategaethau addysgu a dysgu

Addysgu

 • Gweithredu fel arweinydd modiwl o fewn eu maes(meysydd) arbenigedd
 • Cyflwyno darlithoedd, gweithdai, seminarau, cyflwyniadau, tiwtorialau a gweithgareddau addysgu eraill sy’n berthnasol i’r modiwl
 • Ymgymryd â goruchwylio ac asesu myfyrwyr
 • Datblygu a chymhwyso technegau a deunydd addysgu arloesol a phriodol sy’n creu diddordeb, dealltwriaeth a brwdfrydedd ymhlith y myfyrwyr
 • Adolygu cynnwys a deunydd cyrsiau yn rheolaidd, a’u diweddaru fel y bo angen
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil, ysgolheigaidd a datblygu mewn cytundeb â Phennaeth yr Ysgol
 • Lledaenu syniadau cysyniadol a chymhleth i amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan ddefnyddio cyfryngau a dulliau priodol i hyrwyddo dealltwriaeth
 • Datrys problemau sy’n effeithio ar ansawdd cyflwyno modiwl(au) a chynnydd myfyrwyr gan gyfeirio’r materion mwyaf difrifol at eraill fel y bo’n addas

Cyffredinol a gweinyddol

 • Cyfrannu at reolaeth gyffredinol mewn meysydd megis rheoli adnoddau, busnes a chynllunio rhaglenni
 • Bod yn gyfrifol am osod safonau a monitro cynnydd yn erbyn y meini prawf  ar gyfer eu maes(meysydd) cyfrifoldeb eu hunain
 • Sicrhau bod safonau academaidd uchel yn cael eu cynnal, gan sicrhau bod staff academaidd modiwl(au) yn cyflawni i’r safonau gofynnol
 • Rheoli’r adnoddau sydd eu hangen i redeg y rhaglen
 • Sicrhau bod staff yn ymwybodol o unrhyw weithdrefnau a rheoliadau a gytunwyd gyda’r Brifysgol ddilysu, a’u bod yn cael eu dilyn
 • Cydgysylltu â’r Bwrdd Cofrestru Penseiri er  mwyn cynnal perthynas dda a statws rhagnodi parhaus
 • Sicrhau bod camau a rheoliadau priodol yn cael eu dilyn mewn achosion lle mae camymddwyn academaidd yn cael ei amau
 • Cydgysylltu â staff cefnogi myfyrwyr mewn perthynas â chadw cofnodion
 • Bod yn gyfrifol am ansawdd, archwilio ac asesiadau allanol eraill yn eu maes cyfrifoldeb eu hunain
 • Gan ddibynnu ar y maes gwaith (e.e. labordai solar, gweithdai,  stiwdios) disgwylir iddynt gymryd cyfrifoldeb am sicrhau y cynhelir asesiadau risg a bod peryglon yn cael eu lleihau
 • Rhoi cyngor ar faterion strategol megis cydbwysedd recriwtio myfyrwyr, penodi staff a pherfformiad myfyrwyr ac eraill.

Rheoli a datblygu staff

 • Arwain tîm y rhaglen, gan sicrhau bod staff academaidd yn cyflwyno rhaglenni yn unol â’r safonau gofynnol
 • Darparu arweinyddiaeth academaidd i’r rheiny sy’n gweithio o fewn meysydd y rhaglen drwy, er enghraifft, cytuno cynlluniau gwaith i sicrhau y cyflwynir cyrsiau’n effeithiol, neu drefnu gwaith tîm drwy gytuno amcanion a chynlluniau gwaith
 • Mynd ati i hyrwyddo datblygiad staff a rhagoriaeth academaidd  mewn perthynas â gweithgareddau ac ymchwil ysgolheigaidd
 • Cyfrannu at ddatblygiad timoedd ac unigolion gyda chymorth gweithdrefnau gwerthuso staff, a rheoli datblygiad a pherfformiad, er mwyn denu a chadw staff
 • Gweithredu fel mentor personol i gyfoedion a chydweithwyr, gan ddarparu cyngor ar ddatblygu personol
 • Sicrhau bod timau o fewn yr adran yn cydweithio, gan weithredu i ddatrys unrhyw wrthdaro
 • Bod yn rhan o recriwtio, dethol a phenodi staff academaidd ar y cyd  â’r Arweinydd Academaidd a’r swyddfa Adnoddau Dynol
 • Darparu cymorth llinell flaen ar gyfer y tîm, gan eu cyfeirio at ffynonellau cymorth pellach a bod angen

Datblygu:

 • Mynd ati i ddatblygu’r strategaeth academaidd sy’n gysylltiedig â Rhaglen berthnasol o fewn y strategaeth Academaidd gyffredinol fel a gytunwyd gyda Phennaeth yr Ysgol
 • Cyfrannu at ddatblygu cyrsiau newydd neu feysydd gweithredu priodol a chyfrannu at ddatblygu’r fath syniadau mewn cydweithrediad â Phennaeth yr Ysgol
 • Cyfrannu at ddatblygiad strategol Ysgol Graddedigion yr Amgylchedd ynghyd â Phennaeth yr Ysgol
 • Cymryd rhan mewn rhwydweithiau allanol, er enghraifft, cyfrannu at recriwtio myfyrwyr, sicrhau lleoliadau i fyfyrwyr, hwyluso gwaith estyn allan, cynhyrchu incwm, ennill prosiectau ymgynghori, neu adeiladu perthnasau ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol

 

 • Dyletswyddau eraill sy’n ofynnol gan Bennaeth yr Ysgol

Bydd y dyletswyddau a’r cyfrifoldebau yn unol yn fras â phroffiliau rôl JNCHES HERA Lefel 4. Mae cyfrifoldebau Lefel 4 yn adeiladu ar lefel y gofynion yn Lefel 3.

Rhaid llenwi ffurflen gais, ni dderbynnir CV.

I ddysgu mwy am y rôl, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn:

SWYDD DDISGRIFIAD – Prif Ddarlithydd/arweinydd Rhaglen

Darllenwch y dogfennau isod cyn cwblhau’ch cais: