HELPWCH NI I LUNIO DYFODOL CyDA

Dyma gyfle i chi gael dweud eich dweud a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r prosiect a fydd yn helpu CyDA i ysbrydoli, hysbysu a galluogi llawer mwy o bobl i weithredu ar yr argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Bydd ein gweledigaeth yn gweld creu mannau newydd ar gyfer addysg mewn atebion cynaliadwy; ardaloedd i ddarparu sgiliau gwyrdd ar gyfer y dyfodol; a phrofiad ymwelwyr o’r radd flaenaf.

Ond, er mwyn cyflawni hyn, mae angen eich help chi.

Bydd ein cynigion yn canolbwyntio ar drawsnewid gallu CyDA i ddarparu’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i sicrhau dyfodol di-garbon a chymdeithas gynaliadwy, gyda chynlluniau wedi’u llunio gan ymgynghoriad cyhoeddus ac ymchwil fanwl.

“Mae ymgynghori cymunedol wrth wraidd ein cynlluniau, ac rydyn ni’n gyffrous i symud ymlaen i’r cam datblygu nesaf hwn gyda’n partneriaid newydd – gan greu cyfleoedd i bobl leol, busnesau, aelodau, myfyrwyr a rhanddeiliaid fel ei gilydd ddweud eu dweud ar ddyfodol Canolfan y Dechnoleg Amgen. Bydd eich barn a’ch gwybodaeth yn sicrhau bod y prosiect yn cael yr effaith fwyaf posibl ar weithredu tuag at ddyfodol di-garbon, wrth greu’r manteision gorau posibl i bobl, amgylchedd ac economi canolbarth Cymru’r un pryd.”

— Cyd-Brif Weithredwr Dros Dro Canolfan y Dechnoleg Amgen, Eileen Kinsman.

Bydd gan y prosiect fanteision pellgyrhaeddol, gan ein galluogi i ymgysylltu â chynulleidfa ehangach fyth gyda’n gwaith hanfodol ar atebion i’r hinsawdd. Bydd hefyd yn cryfhau canolbarth Cymru fel cyrchfan i’r rhai sydd am ddysgu mwy am y rhan y gallant ei chwarae wrth greu dyfodol iachach a mwy diogel i’n planed.

Dweud eich dweud

Bydd cyfres o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen, yn y gymuned leol ac yn rhithwir yn ystod y gwanwyn — lle cewch gyfle i rannu eich barn.
Cadwch lygad ar y dudalen hon am ddigwyddiadau newydd sy’n cael eu hychwanegu:

Digwyddiad: Diwrnod Agored i’r Gymuned

Digwyddiad: Dyfodol CyDA: sesiwn ymgynghori ag aelodau a chefnogwyr

Digwyddiad: Galw heibio stondin marchnad Machynlleth

 • Dyddiad: 13 a 20 Ebrill
 • Lleoliad: Marchnad Mach
 • Galwch heibio am sgwrs am yr hyn yr hoffech ei weld gan CyDA!

Digwyddiad: Dyfodol CyDA: sesiwn ymgynghori â myfyrwyr

 • Lleoliad: Rhithwir
 • Anfonwyd gwahoddiadau i’r digwyddiad hwn at fyfyrwyr presennol drwy eu e-bost CyDA ac ar Teams.

Methu â mynd i unrhyw un o’r digwyddiadau hyn? Cymerwch ddeng munud i gwblhau ein harolwg ar-lein yn lle.

Cofrestrwch ar gyfer ein e-gylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen, neu cysylltwch â ni gyda’ch barn ac unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â’r prosiect.

Amserlen y Prosiect

 • 2019 – Mae CyDA yn cymryd rhan mewn ymgyngoriadau cyhoeddus a thrafodaethau ar Fargen Twf Canolbarth Cymru ynghyd ag ystod eang o sefydliadau a rhanddeiliaid allweddol o bob rhan o’r rhanbarth.
 • 2019-2020 – Mae Cynllun Strategol Canolfan y Dechnoleg Amgen ar gyfer 2020-2023 yn cael ei ddatblygu, gan ganolbwyntio ar yr angen am newid sylweddol mewn gweithgareddau er mwyn cael yr effaith fwyaf posibl ar atebion i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae buddsoddi mewn darparu sgiliau, creu profiad newydd ysbrydoledig i ymwelwyr, ac allgymorth digidol i gyrraedd cynulleidfa ehangach ymhlith yr amcanion sefydliadol allweddol.
 • Mehefin 2020 – Mae CyDA yn cyflwyno Achos Amlinellol Strategol drafft i Fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru i’w gynnwys ym Mhortffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru. Mae hyn yn rhoi trosolwg o’r weledigaeth ar gyfer datblygu cyrchfan twristiaeth gynaliadwy flaenllaw a chanolfan sgiliau cynaliadwy ranbarthol fel rhan o’r gwaith datblygu mawr ar gyfer canolfan eco CyDA.
 • Medi 2021 – Mae prosiect CyDA yn cael ei nodi fel ymgeisydd am gyllid fel rhan o Bortffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru (gwerth £110m), ochr yn ochr â sefydliadau gan gynnwys Camlas Trefaldwyn a Phrifysgol Aberystwyth.
 • Tachwedd 2021 – Mae CyDA yn sicrhau cyllid gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU i gefnogi astudiaethau dichonoldeb a chamau datblygu ar gyfer y cam nesaf tuag at sicrhau cyllid Bargen Twf Canolbarth Cymru.
 • Tachwedd 2021 – Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn penodi’r ymgynghorwyr cynllunio a datblygu, Turley, i fireinio’r Achos Amlinellol Strategol.
 • Rhagfyr 2021 – Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn lansio proses dendro gyhoeddus, gan wahodd ceisiadau gan ymgynghorwyr i gefnogi’r gwaith o ddatblygu astudiaethau dichonoldeb manwl ar gyfer y prosiect.
 • Ionawr 2022 – Mae CyDA yn penodi Haworth Tompkins a Faithful & Gould i ddatblygu cam nesaf y prosiect: datblygu’r Achos Busnes Amlinellol, gan gynnwys uchgynllun safle a phrofiad yr ymwelydd.
 • Gorffennaf 2022 – Mae CyDA yn cyflwyno Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect ar gyfer y cam nesaf ym mhroses Bargen Twf Canolbarth Cymru.
 • 2022-23 – Mae CyDA yn datblygu Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect ar gyfer camau olaf gwneud penderfyniadau Bargen Twf Canolbarth Cymru.
 • Gwanwyn 2023 – Dyddiad cychwyn posibl ar gyfer Cam 1 datblygu’r ganolfan eco.

Mae astudiaethau dichonolrwydd yn cael eu hariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.