Ymweliadau Prifysgol

Home » Dewch i CyDA » Grwpiau a Dysgu » Ymweliadau Prifysgol

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) yn lleoliad delfrydol ar gyfer astudio amrywiaeth eang o bynciau.

‘Labordy fyw’ gyda phum degawd o brofiad mewn materion cynaliadwyedd; gall CyDA gynnig un pecyn hwylus o addysgu, dysgu ymarferol, llety ac arlwyo.

Wedi’i lleoli ym Miosffer Dyfi yn nhroedfryniau Parc Cenedlaethol Eryri, mae CyDA’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr fyw a dysgu mewn canolfan addysg hollol unigryw. Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a’r môr mewn ardal â chyfoeth o hanes gwleidyddol a bioamrywiaeth, mae CyDA o fewn cyrraedd rhwydd i safleoedd diwydiannol hynafol a chynefinoedd ucheldirol Cadair Idris a Phumlumon Fawr.

Myfyrwyr yn eistedd gyda’i gilydd ar wal gerrig mewn cae

Pecynnau dysgu sy’n gweddu i’ch anghenion

Dewiswch o blith rhaglenni parod neu bwrpasol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, a gyflwynir gan ein staff neu ein tiwtoriaid arbenigol. Yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio daearyddiaeth ddynol, daearyddiaeth ffisegol, gwleidyddiaeth amgylcheddol, ecoleg, gwyddor yr amgylchedd, peirianneg ynni adnewyddadwy, pensaernïaeth a deunyddiau a dulliau adeiladu gwyrdd.

Arweinir yr holl weithgareddau dysgu gan academyddion ac arbenigwyr yn y pwnc, a gellir eu cyflwyno ar y cyd â’ch dysgu chi eich hun.

Tri pherson yn gweithio gyda phren ar gwrs adeiladu

Adeiladu cynaliadwy

Mae gan CyDA amryw o adeiladau ynni isel arloesol, sy’n cynnwys ffrâm bren, byrnau gwellt a darlithfa 150 sedd o bridd wedi ei gywasgu. Rydym yn cynnig profiad ymarferol mewn ystod eang o ddeunyddiau a thechnegau, megis plastr calch cywarch, fframiau pren, adeiladu â phridd, toeon gwyrdd (Systemau Draenio Cynaliadwy) ac eraill.
Mae gwirfoddoli yn CyDA yn gyfle i ddatblygu eich sgiliau a chefnogi ein gwaith yn cynnig atebion ymarferol ar gyfer creu byd di-garbon.

Ecosystemau, ecoleg a rheoli cynefinoedd

Gallwch astudio prosesau ecolegol a rheoli cynefinoedd ar gyfer bioamrywiaeth a darparu gwasanaethau ecosystem, gan ddefnyddio arolygon, monitro ac adnabod mewn ecosystemau amlddefnydd. Mae gan CyDA saith gwahanol math o gynefinoedd gan gynnwys 20 erw o goetir, llynnoedd, sgri a chwarel hynafol.
Gweithwyr yn archwilio Paneli Solar Ffotofoltaidd ar do

Peirianneg ynni adnewyddadwy

Gweithdai ymarferol yn arbrofi ag ynni solar thermol a ffotofoltäig, gwynt, micro-hydro, biomas a phympiau gwres. Mae’r holl systemau hyn ar waith yn CyDA.
Boncyffion a Chronfa Ddŵr CyDA

Defnydd cynaliadwy o ddŵr

Mae CyDA yn hunangynhaliol o ran dŵr. Dysgu ymarferol ar sut yr ydym yn ei gasglu, dod ag ef i safon yfed, ei reoli a’i ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu ynni yn ogystal â golchi a choginio, ac yn trin ein holl wastraff yn unol â’n safonau uchel ein hunain. A’r cyfan yn digwydd ar y safle gan ddefnyddio ychydig iawn o ynni a heb niweidio’r amgylchedd.
Tyrbinau gwynt ym machlud haul

Prydain Di-garbon

A all y DU reoli anghenion adnoddau diwydiant, amaeth, trafnidiaeth ac ynni wrth gyrraedd allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net? Sut y gellir ei raddio i fyny i lefel fyd-eang? Mae ein prosiect ymchwil 8 mlynedd yn esbonio’r cyfan, gan ddefnyddio darlithoedd, dadleuon ac offer modelu ynni.
Hen lun o dyrbin gwynt arbrofol yn CyDA

Lleisiau o’r Chwarel – hanes cymdeithasol CyDA

Mae data hanes llafar, taith ddarluniadol a thrafodaethau rhyngweithiol yn archwilio’r newid o gymuned fwyngloddio, trwy enedigaeth y mudiad amgylcheddol, byw yn gymunedol a hunangynhaliaeth i heriau’r presennol.
Ystafell ddwbl yn adeilad WISE

Llety

Mae gan CyDA nifer o opsiynau llety ar y safle. Mae gennym ddau Eco Gaban 18 gwely, adeilad WISE gyda 24 o ystafelloedd gwely pâr, neu’r tŷ ‘Hunan-Adeiladu’ ynghanol y ganolfan ymwelwyr.
DYSGU MWY
Cael bwyd o’r caffi

Arlwyo

Gall y grwpiau nad ydynt yn aros yn ein llety hunanarlwyo, gael brecwast, cinio wedi’i weini, cinio mewn pecyn, a phrydau gyda’r nos yng nghaffi CyDA - caffi poblogaidd a chyfforddus sy’n cynnig bwyd cyflawn llysieuol.
DYSGU MWY

ARCHEBWCH EICH DOSBARTH MAES

Mae CyDA’n cynnig addysgu, bwyd a llety ar gyfer eich dosbarth maes mewn un pecyn hwylus.