Prydain Ddi-Garbon: Llythrennedd Carbon i Gymunedau

Prydain Ddi-Garbon: Llythrennedd Carbon i Gymunedau


Home » Prydain Ddi-Garbon: Llythrennedd Carbon i Gymunedau
Zero Carbon Britain Logo

Archwiliwch atebion i’r argyfwng hinsawdd, creu cynllun gweithredu i chi a’ch cymuned, ac ennill achrediad Llythrennedd Carbon ar ein cwrs ar-lein.

Gwybodaeth allweddol

  • Parhau: dau sesiwn bore
  • Diwrnod 1: Dydd Lau 30 Tachwedd, Diwrnod 2: Dydd Llun 4 Rhagfyr, 9:30 – 13:00 ar y ddau ddiwrnod
  • Lleoliad: arlein
    • Cynigir yr hyfforddiant hwn hefyd fel cwrs pwrpasol ar ddyddiad sy’n gyfleus i chi. Cysylltwch i drefnu.
  • Rhaid cwblhau hyd at ddwy awr ychwanegol o waith annibynnol i dderbyn achrediad.
  • Ffi: £95
  • Yn cynnwys: hyfforddiant, sesiynau holi ac ateb, deunydd cwrs arlein, achrediad Prosiect Llythrennedd Carbon

Telerau ac amodau

Yr hyn y byddwch yn ei ddysgu

Mae prosiect Prydain Ddi-Garbon CYDA yn cynnig y data caled a’r hyder sydd eu hangen i ddychmygu dyfodol lle rydym wedi ymateb i ofynion gwyddor hinsawdd. Mae’n helpu i leihau ofn a chamddealltwriaeth a chychwyn sgyrsiau newydd cadarnhaol sy’n canolbwyntio ar atebion.

Bydd y cwrs Prosiect Lythrennedd Carbon ar-lein hwn yn archwilio’r atebion a gynigir gan weledigaeth bwynt terfyn Prydain Ddi-Garbon. Gan dynnu ar astudiaethau achos ac enghreifftiau bywyd go iawn, byddwn yn edrych ar gamau ymarferol i gyrraedd sero net o safbwynt y gymuned.

Yn ystod y cwrs byddwch yn ymrwymo i ddwy weithred leihau carbon; un fel unigolyn ac un a fydd yn dylanwadu ar grŵp o unigolion. Bydd y gweithrediadau hyn yn cael eu gwerthuso gan y Prosiect Llythrennedd Carbon er mwyn i chi gael eich achredu’n Garbon Lythrennog, a’ch galluogi i fynd ymlaen i hyfforddi eraill yn eich cymuned.

Mae’r hyfforddiant ar-lein hwn yn addas i bawb sy’n gweithio mewn cymunedau – fel unigolion neu’n rhan o grŵp, sefydliad, rhwydwaith ac ati. Yn ystod y diwrnod bydd amserlen o sesiynau trafod a myfyrio, sesiynau holi ac ateb, rhwydweithio ac egwyliau all-lein i sicrhau bod y fformat ar-lein yn ennyn diddordeb a brwdfrydedd.

Chwilio am fwy o hyfforddiant Carbon Sero?

Mae ein cyrsiau ar-lein poblogaidd Prydain Ddi-Garbon: Yn Fyw yn ymdrin ag ystod o bynciau, o ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni i ddeiet a defnydd tir. Dros y ddau ddiwrnod byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdai, dadleuon a sesiynau adfyfyrio gyda chymysgedd amrywiol o fynychwyr ar sbarduno gweithredu ledled y gymdeithas.

Cyfarfod â’ch tiwtoriaid

John Anderson

Mae gan John raddau mewn cysylltiadau rhyngwladol, y gyfraith a diogelwch rhyngwladol. Mae ganddo gefndir mewn yngynghoriaeth cefnogi penderfyniadau, hyfforddi, ymchwil, hwyluso a rheoli prosiectau yn y sector preifat. Ar hyd o bryd, mae’n ymchwilio i addasu i newid hinsawdd gyda CyDA. Mae’n caru bod yn yr awyr agored ac mae’n bibydd brwd.

Amanda Smith

Amanda yw Rheolwr Hyfforddi ein tîm Prydain Di-garbon. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad  yn dysgu, arwain ysgolion a hyfforddi oedolion a gwella sefydliadol. Mae Amanda yn addysgwr cymwys, medrus a phrofiadol iawn sy’n dal statws Athrawes Cymwysedig, Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon ac mae’n Arweinydd Addysg Arbenigol.

Cyn ymuno â Chanolfan y Dechnoleg amgen, roedd Amanda yn Brif athrawes, a bu’n gweithio hefyd mewn rôl ymgynghorol ar gyfer yr Awdurdod Addysg Lleol o 2003, gan weithio gydag ysgolion a sefydliadau eraill dan amgylchiadaol heriol i’w galluogi i ddatblygu cynlluniau gweithredu effeithiol a chyflawni newid a gwelliannau sefydliadol o ganlyniad.

 

Searching Availability...