Prydain Di-garbon: llythrennedd Carbon ar gyfer y Sector Tai

Prydain Di-garbon: llythrennedd Carbon ar gyfer y Sector Tai


Home » Prydain Di-garbon: llythrennedd Carbon ar gyfer y Sector Tai

Archwilio atebion hinsawdd, creu cynllun gweithredu ar eich cyfer chi a’ch gwaith, ac ennill ardystiad Llythrennedd Carbon – ar ein cwrs arlein.

Wedi’i ddatblygu’n benodol ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y sector tai cymdeithasol, bydd y cwrs arlein hwn yn cwmpasu gwyddor newid hinsawdd, effeithiau lleol a byd-eang, a sut y bydd y rhain yn effeithio ar waith a dyletswyddau darparwyr tai. Gan ddefnyddio ein hymchwil Prydain Di-garbon, byddwn yn edrych ar amcanion carbon isel yn y sector tai ac yn creu cynllun gweithredu i ddylanwadu ar eraill. Bydd eich allbwn o’r cwrs yn cael ei asesu gan y Prosiect Llythrennedd Carbon er mwyn i chi dderbyn ardystiad Llythrennedd Carbon.

Beth yw Llythrennedd Carbon? Mae’r Prosiect Llythrennedd Carbon yn ei ddisgrifio fel ‘Ymwybyddiaeth am gost ac effaith carbon gweithgareddau pob dydd a’r gallu a’r cymhelliant i leihau allyriadau ar sail unigolyn, cymuned a sefydliad.’

Gwybodaeth allweddol

  • Parhau: dau sesiwn bore
  • Diwrnod 1: Dydd Mawrth 16 Ionawr 2023, Diwrnod 2: Dydd Mercher 17 Ionawr 2023, 9:30 – 13:00 ar y ddau ddiwrnod
  • Lleoliad: arlein
  • Rhaid cwblhau hyd at ddwy awr ychwanegol o waith annibynnol i dderbyn achrediad.
  • Ffi: £140
  • Yn cynnwys: hyfforddiant, sesiynau holi ac ateb, deunydd cwrs arlein, achrediad Prosiect Llythrennedd Carbo.
  • Cynigir yr hyfforddiant hwn hefyd fel cwrs pwrpasol ar ddyddiad sy’n gyfleus i chi. Cysylltwch i drefnu.

Telerau ac amodau

  • Rhaid bod yn 16 oed neu’n hŷn i fynychu’r cwrs hwn
  • Am restr lawn o delerau ac amodau cliciwch yma

Yr hyn y byddwch yn ei ddysgu

Mae Prosiect Prydain Di-garbon CyDA yn cynnig y data caled a’r hyder sydd eu hangen i ragweld dyfodol lle’r ydym wedi ymateb i ofynion gwyddor hinsawdd. Mae’n helpu i leihau ofn a chamddealltwriaeth ac agor trafodaethau newydd a chadarnhaol sy’n canolbwyntio ar atebion.

Bydd y cwrs achrededig ar-lein hwn gan y Prosiect Llythrennedd Carbon yn archwilio’r atebion a gynigir gan weledigaeth pwynt terfyn Prydain Di-garbon. Gan ddefnyddio astudiaethau achos ac enghreifftiau go iawn, byddwn yn ystyried camau ymarferol i gyrraedd sero net o safbwynt tai cymdeithasol a chymunedau.

Yn ystod y cwrs byddwch yn ymrwymo i ddau gam gweithredu i leihau carbon; un fel unigolyn ac un fydd yn dylanwadu ar grŵp o unigolion. Rydym yn annog camau gweithredu sy’n seiliedig yn y gwaith er mwyn hybu newid diwylliant fydd yn arwain at leihau carbon o fewn y sector tai cymdeithasol. Caiff y camau hyn eu gwerthuso gan y Prosiect Llythrennedd Carbon er mwyn i chi dderbyn ardystiad Llythrennedd Carbon, gan eich galluogi i fynd ymlaen i hyfforddi eraill yn eich sector neu faes gwaith.

Mae’r hyfforddiant ar-lein hwn yn addas ar gyfer pob rôl o fewn y sector tai. Bydd amserlen y dydd yn cynnwys sesiynau trafod a myfyrio, holi ac ateb, rhwydweithio a thoriadau all-lein i gadw’r fformat arlein yn hwylus ac yn ddiddorol.

Mae ein cyrsiau poblogaidd Prydain Di-garbon: Yn Fyw arlein yn cwmpasu ystod o bynciau o ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni i ddiet a defnydd tir. Dros y ddau ddiwrnod byddwch, ar y cyd â chyfuniad amrywiol o gyfranogwyr, yn cymryd rhan mewn gweithdai, trafodaethau a sesiynau myfyrio gyda’r nod o gataleiddio gweithredu ar draws pob rhan o gymdeithas.

Chwilio am ragor o hyfforddiant Di-garbon?

Mae ein cyrsiau poblogaidd Prydain Di-garbon: Yn Fyw arlein yn cwmpasu ystod o bynciau o ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni i ddiet a defnydd tir. Dros y ddau ddiwrnod byddwch, ar y cyd â chyfuniad amrywiol o gyfranogwyr, yn cymryd rhan mewn gweithdai, trafodaethau a sesiynau myfyrio gyda’r nod o gataleiddio gweithredu ar draws pob rhan o gymdeithas.

Cyfarfod â’ch tiwtoriaid

John Anderson

Mae gan John raddau mewn cysylltiadau rhyngwladol, y gyfraith a diogelwch rhyngwladol. Mae ganddo gefndir mewn yngynghoriaeth cefnogi penderfyniadau, hyfforddi, ymchwil, hwyluso a rheoli prosiectau yn y sector preifat. Ar hyd o bryd, mae’n ymchwilio i addasu i newid hinsawdd gyda CyDA. Mae’n caru bod yn yr awyr agored ac mae’n bibydd brwd.

Amanda Smith

Amanda yw Rheolwr Hyfforddi ein tîm Prydain Di-garbon. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad  yn dysgu, arwain ysgolion a hyfforddi oedolion a gwella sefydliadol. Mae Amanda yn addysgwr cymwys, medrus a phrofiadol iawn sy’n dal statws Athrawes Cymwysedig, Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon ac mae’n Arweinydd Addysg Arbenigol.

Cyn ymuno â Chanolfan y Dechnoleg amgen, roedd Amanda yn Brif athrawes, a bu’n gweithio hefyd mewn rôl ymgynghorol ar gyfer yr Awdurdod Addysg Lleol o 2003, gan weithio gydag ysgolion a sefydliadau eraill dan amgylchiadaol heriol i’w galluogi i ddatblygu cynlluniau gweithredu effeithiol a chyflawni newid a gwelliannau sefydliadol o ganlyniad.

Searching Availability...