Ynni

Home » Ymweld â CyDA » Ynni
Interactive hydro electric display

Arddangosfeydd Ynni

Edrychwch am ein harddangosfeydd rhyngweithiol hwylus sy’n arddangos dulliau cynhyrchu trydan adnewyddadwy a sut y maent

CAT Hydroelectric generator

Cynhyrchu Trydan yn CyDA

Gallwch weld trydan yn cael ei gynhyrchu wrth i ni harneisio pŵer gwynt, haul a dŵr.

kids in an old wind turbine hub

Plant y tu mewn i gydran tyrbin gwynt

Dysgwch am gynhyrchu trydan adnewyddadwy a sut y gall y DU symud tuag at ddefnyddio 100% ynni adnewyddadwy.

renewable energy display

Mwy na thrydan yn unig

Archwiliwch sut y gellir arbed ynni drwy wella ein tai, newid y modd rydym yn cynhyrchu gwres ac ystyried sut yr ydym yn

Dewch i weld ein casgliad o arddangosfeydd ynni adnewyddadwy rhyngweithiol ac addysgiadol, a dysgu mwy am sut y gallwn ddiogelu ein dyfodol.

I fynd i’r afael â newid hinsawdd mae angen i ni stopio llosgi tanwydd ffosil – a rhaid i ni weithredu ar unwaith!

Mae llawer mwy y gellir ei wneud i gynhyrchu ynni adnewyddadwy ac, i gwrdd â her newid hinsawdd, bydd rhaid i ni ddefnyddio amryw o wahanol dechnolegau i ddiwallu ein hanghenion ynni.

Defnyddio Pŵer Dŵr

Rydym yn defnyddio dŵr o’r gronfa ddŵr yn y bryniau uwchben y ganolfan ymwelwyr a phwysedd dŵr, sy’n cael ei greu gan bwysau’r dŵr, i gynhyrchu trydan. Mae’r tyrbin dŵr ar safle CyDA yn gorfodi 20 litr o ddŵr yr eiliad yn erbyn llafnau’r tyrbin sy’n gwneud iddo droi gan gynhyrchu allbwn o hyd at 3.5 cilowat.

Biomas ar gyfer Gwresogi

Gwresogir holl adeiladau CyDA gan foeleri biomas. Mae’r boeleri hyn yn llosgi biomas ar ffurf pelenni coed i greu gwres mewn amgylchedd tra reoledig ac maent yn cyrraedd graddfeydd effeithlonrwydd o tua 90%. Dewch i ddarganfod mwy am fiomas a’i rôl mewn byd ynni adnewyddadwy.

Manteisio ar Bŵer yr Haul

Yn y pen draw mae pob ynni adnewyddadwy yn defnyddio pŵer yr haul. Dewch i ganfod sut y gallwn ddefnyddio technoleg syml i dwymo dŵr yn uniongyrchol gydag offer Gwresogi Dŵr Solar, neu gynhyrchu ynni trydan gyda Phaneli Solar Ffotofoltaidd.

Harneisio’r Gwynt

Y DU yw’r wlad fwyaf gwyntog yn Ewrop, ac os gosodir tyrbinau gwynt yn y lleoliad cywir maent yn ffordd dda iawn o gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Gellir hefyd defnyddio tyrbinau gwynt syml i bwmpio dŵr.

Mae gennym nifer o arddangosfeydd ar y safle sy’n helpu i ddangos potensial eithriadol y gwynt.   Dewch i weld ein ‘sedd wynt’ a phrofi pŵer y gwynt yn uniongyrchol. Gallwch hefyd weld arddangosfeydd am dyrbinau gwynt mawr ac amryw o’u cydrannau, neu gallwch weld y gwynt yn cynhyrchu trydan wrth i’n tyrbin gwynt bach (Marlec FM 1800) gyflenwi trydan i’r Eco-gabanau.

 

 

 

Archebwch eich ymweliad

Archebwch eich ymweliad ymlaen llaw i ddechrau archwilio byd o fyw'n wyrdd.