Cynllunio eich Ymweliad

Cynllunio eich Ymweliad

Home » Ymweld â CyDA » Cynllunio eich Ymweliad

Mynediad

Ceir mynediad drwy reilffordd clogwyn cydbwysedd dŵr hollol hygyrch CyDA.

Mae parcio hygyrch ar gael ar gyfer pobl sydd ei angen.

Archebwch eich tocynnau ymlaen llaw

Pennir slotiau hanner awr ar gyfer tocynnau a archebir ymlaen llaw. Mae’r mynediad cyntaf rhwng 10.00 a 10.30, a’r olaf rhwng 15.30 a 16.00. Mae’r safle’n cau am 17.00.

  • Oedolyn: £8.50
  • Consesiwn: £7.50*
  • Plentyn: £3.50**

*Consesiwn: myfyrwyr, pobl dros 60 oed a phobl ddi-waith.
**Plentyn: 4-16 oed. Dan 4 oed – am ddim.

Manylion mynediad

Ceir mynediad drwy reilffordd clogwyn cydbwysedd dŵr hollol hygyrch CyDA. Mae parcio hygyrch ar gael i’r rheiny sydd ei angen. Mae parcio hygyrch ar gael i’r rheiny sydd ei angen.

Mynediad am ddim i bobl leol!

Os ydych yn aelod o CyDA neu’n byw yn barhaol o fewn codau post SY19 a SY20, bydd yn bleser gennym gynnig mynediad am ddim i chi drwy gydol y flwyddyn.

Dewch â’ch cerdyn aelodaeth, tocyn rhad neu brawf o’ch cyfeiriad gyda chi pan fyddwch yn ymweld i ddangos eich bod yn gymwys i gael mynediad am ddim neu ddisgownt.

Cyrraedd CyDA

Lleolir CyDA dair milltir i’r gogledd o Fachynlleth a gellir ei gyrraedd yn hawdd ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae Machynlleth ar linell drên Birmingham-i-Aberystwyth, a gellir ymuno â’r lein hon o’r Amwythig a Wolverhampton hefyd. Mae bysiau yn rhedeg bob awr o orsaf drenau Machynlleth ac yn aros y tu allan i’r safle.

Cadwch lygad allan am gyfyngiadau teithio yn sgil COVID-19.

Trefnu eich Ymweliad – Cwestiynau ac atebion

Cyn eich ymweliad

A oes angen archebu ymlaen llaw?

Nid oes rhaid archebu ymlaen llaw, ond gellir gwneud hynny ar-lein gan arbed amser pan fyddwch yn cyrraedd CyDA!

Os ydych wedi archebu eich tocynnau ymlaen llaw, dewch â chopi digidol neu gopi papur o’r cadarnhad gyda chi.

Am faint o amser allaf i aros?

Mae safle CyDA yn cau i Ymwelwyr am 5yp.

Os oes gennyf symptomau, a allaf ddod?

Yn dilyn canllawiau’r llywodraeth, os ydych yn dangos unrhyw symptomau COVID-19, neu os ydych, drwy wybod i chi, wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sy’n arddangos symptomau, mae’n hynod bwysig eich bod yn hunan-ynysu gartref ac felly nid ydych yn gallu dod i CyDA.

Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru am ragor o wybodaeth.

Ydw i’n dal i allu dod â’r chi?

Ydych siŵr! Mae croeso mawr i aelodau pedair coes y teulu – y cyfan a ofynnir yw eich bod yn defnyddio’r bag baw bioddiraddadwy a ddarperir, a chadw’r ci ar dennyn byr ar bob adeg.

Wrth ymweld â CyDA

A ydyw gwasanaeth gwybodaeth rhad ac am ddim CyDA ar gael?

Yn anffodus ni allwn agor y ddesg gwybodaeth am ddim ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am rywbeth penodol, neu os hoffech gysylltu â’r tîm, anfonwch ebost at info@cat.org.uk a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn fuan.

A fyddwch yn cynnig unrhyw weithgareddau i’r teulu?

Bydd, fel rhan o’n rhaglen dymhorol i ymwelwyr y gellir ei gweld yma.

Beth fydd ar gael yn y caffi?

Oherwydd bod rhaid cael llai o staff er mwyn sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol yn ein ceginau, rydym yn cynnig bwydlen lai sy’n cynnwys bwydydd picnic llysieuol blasus. Fel arall, mae croeso mawr i chi ddod â bwyd eich hunain i’w fwynhau yn un o safleoedd picnic prydferth CyDA.

A fydd darpariaeth ar gyfer fy ngofynion dietegol?

Mae ein caffi yn hollol lysieuol ac fel arfer cynigir amrywiaeth o ddewisiadau fegan hefyd. Mae gan ein tîm proffesiynol brofiad helaeth o arlwyo ar gyfer pob math o ofynion dietegol.
Fodd bynnag, ar hyn o bryd, rydym yn cynnig bwydlen lai sy’n cynnwys diodydd, cacennau a bwydydd picnic, felly mae ein gallu i arlwyo ar gyfer pob math o ofynion dietegol ychydig y llai na’r arfer.

Gofynnwch i aelod o staff y caffi os oes gennych unrhyw ofynion dietegol penodol neu siaradwch â ni ymlaen llaw drwy anfon e-bost at visit@cat.org.uk

A oes gennych gyfleusterau newid cewynnau?

Mae cyfleusterau newid cewynnau ar gael yn y toiledau sydd ger swyddfa docynnau’r orsaf waelod, ger brig rheilffordd y clogwyn ac yn y bwyty.

A oes gennych gyfleusterau wifi?

Mae wifi ar gael am ddim i ymwelwyr tu fewn ac yn agos at nifer o adeiladau ar y safle, gan gynnwys y gorsafoedd top a gwaelod, y siop ac adeilad WISE.

Hygyrchedd a Chyrraedd CyDA

A oes gan y safle fynediad i’r anabl?

Nid yw rheilffordd clogwyn cydbwysedd dŵr CyDA yn gweithredu ar hyn o bryd. Gellir cael mynediad i’r ganolfan ymwelwyr drwy gerdded i fyny lôn gymharol serth sy’n cymryd tua 10 munud. Mae parcio hygyrch ar gael i’r rheiny sydd ei angen.

Mae mannau parcio i’r anabl ar gael y tu allan i’r swyddfa docynnau ac ar dop Rhodfa’r De, sy’n osgoi defnyddio’r rheilffordd.

Am wybodaeth ynghylch lle i barcio a sut i gael mynediad i’r safle, siaradwch ag aelod o staff yn y maes parcio/swyddfa docynnau ar y gwaelod.

Mae’r arddangosfeydd wedi eu gosod ar hyd a lled safle awyr agored 7 erw. Mae’r mwyafrif o lwybrau’r safle wedi eu gwneud o gerrig mân wedi’u cywasgu sydd gan mwyaf yn wastad. Fodd bynnag efallai bydd angen cymorth ar ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, yn enwedig pan fydd y tywydd yn arw.

Mae gan yr holl adeiladau fynediad ramp neu wastad ac mae’r drysau, mynedfeydd a choridorau yn ddigon llydan i gadeiriau olwyn.

Mae toiledau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn yn adeilad croeso’r maes parcio isaf a ger y siop ar ben rheilffordd y clogwyn.
Mae gennym sgwteri symudedd a chadair olwyn drydan y gellir eu hurio yn ddi-dâl drwy anfon e-bost ddigon ymlaen llaw at visit@cat.org.uk.

A oes gennych bwynt gwefru ar gyfer ceir trydan?

Mae gan CyDA orsaf wefru gyhoeddus ar gyfer cerbydau trydan sydd AM DDIM i ymwelwyr.
Oherwydd y newidiadau y bu’n rhaid eu gwneud i sicrhau y gellir ailagor yn ddiogel, ni allwch ar hyn o bryd archebu pwynt gwefru ymlaen llaw. Ni ellir felly sicrhau argaeledd ar hyn o bryd.

Mae’r pwynt gwefru yn soced 32 amp Math 2 (neu Mennekes) sy’n caniatáu gwefru cyflym, hyd at 4 awr yn nodweddiadol. Dewch a’ch ceblau gwefru eich hun os gwelwch yn dda.

Siaradwch ag aelod o’r staff yn y swyddfa docynnau isaf i gael y manylion.

A oes cyfleusterau parcio ar y safle?

Mae gennym ddigonedd o lefydd parcio am ddim ar y safle a maes parcio gorlif ar gyfer cyfnodau prysur iawn.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.