Cynllunio eich Ymweliad

Cynllunio eich Ymweliad

Home » Ymweld â CyDA » Cynllunio eich Ymweliad

Mae CyDA ar gau dros y gwyliau

Mae ein canolfan ymwelwyr ar gau am gyfnod estynedig dros y gwyliau, o 5pm dydd Mercher 22 Rhagfyr tan 10am dydd Mawrth 1 Chwefror. Cyfarchion y tymor oddi wrth bawb yn CyDA ac ni allwn aros i’ch croesawu chi yn ôl yn y Flwyddyn Newydd.

Mynediad trwy archebu ymlaen llaw yn unig

Fedrwn ni ddim aros i’ch croesawu chi yn ôl – fe sylwch ein bod wedi gwneud rhai newidiadau i helpu i gadw pawb yn ddiogel

Archebwch eich tocynnau ymlaen llaw

Pennir slotiau hanner awr ar gyfer tocynnau a archebir ymlaen llaw. Mae’r mynediad cyntaf rhwng 10.00 a 10.30, a’r olaf rhwng 15.30 a 16.00. Mae’r safle’n cau am 17.00.

Oedolyn: £8.50
Consesiwn: £7.50*
Plentyn: £3.50*

*Consesiwn: myfyrwyr, pobl dros 60 oed a phobl ddi-waith.
*Plentyn: 4-16 oed. Dan 4 oed – am ddim.

Manylion mynediad

Nid yw rheilffordd clogwyn cydbwysedd dŵr CyDA yn gweithredu ar hyn o bryd. Gellir cael mynediad i’r ganolfan ymwelwyr drwy gerdded i fyny lôn gymharol serth sy’n cymryd tua 10 munud. Mae parcio hygyrch ar gael i’r rheiny sydd ei angen.

ARCHEBU TOCYNNAU

Cyfyngir nifer y tocynnau ar gyfer pob slot amser fel bod modd rheoli llif yr ymwelwyr a lleihau’r angen i giwio.

Mynediad am ddim i bobl leol!

Os ydych yn aelod o CyDA neu’n byw yn barhaol o fewn codau post SY19 a SY20, bydd yn bleser gennym gynnig mynediad am ddim i chi drwy gydol y flwyddyn.

Cysylltwch â ni i archebu eich slot.

Cyrraedd CyDA

Lleolir CyDA dair milltir i’r gogledd o Fachynlleth a gellir ei gyrraedd yn hawdd ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae Machynlleth ar linell drên Birmingham-i-Aberystwyth, a gellir ymuno â’r lein hon o’r Amwythig a Wolverhampton hefyd. Mae bysiau yn rhedeg bob awr o orsaf drenau Machynlleth ac yn aros y tu allan i’r safle.

Cadwch lygad allan am gyfyngiadau teithio yn sgil COVID-19.

Trefnu eich Ymweliad – Cwestiynau ac atebion

Cyn eich ymweliad

A oes angen archebu ymlaen llaw?

I sicrhau diogelwch ein hymwelwyr a’n staff, rydym yn rheoli llif yr ymwelwyr o amgylch y safle drwy ddarwahanu amserau mynediad i slotiau cyrraedd 30 munud.

Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw cyn dod i CyDA, a gwrthodir mynediad i unrhyw un sy’n cyrraedd y tu allan i’w slot penodedig (yn ddibynnol ar y cyfyngiadau capasiti).

Dewch â chopi digidol neu brintiedig o’ch cadarnhad archebu gyda chi.

Diben y newidiadau hyn yw cefnogi’r rheol pellter cymdeithasol 2 fedr.

Rwy’n aelod o CyDA – a oes rhaid i fi archebu ymlaen llaw?

Mae pob Aelod CyDA yn cael mynediad am ddim.

I’n galluogi i reoli llif yr ymwelwyr a sicrhau pellter cymdeithasol, gofynnwn i bawb archebu slot amser ymlaen llaw.

Gallwch weld pa amserau sydd ar gael ar dudalen tocynnau ein canolfan ymwelwyr ac yna e-bostiwch ni yn visit@cat.org.uk i archebu eich ymweliad am ddim.

Diolch yn fawr i chi am gefnogi CyDA drwy eich aelodaeth.

Rwy’n byw yn lleol – a oes rhaid i fi archebu ymlaen llaw?

Os ydych yn breswylydd parhaol yn ardaloedd cod post SY19 neu SY20 gallwch gael mynediad am ddim i CyDA.

I’n galluogi i reoli llif yr ymwelwyr a sicrhau pellter cymdeithasol, gofynnwn i bawb archebu slot amser ymlaen llaw.

Gallwch weld pa amserau sydd ar gael ar dudalen tocynnau ein canolfan ymwelwyr ac yna e-bostiwch ni yn visit@cat.org.uk i archebu eich ymweliad am ddim.

A fyddwch yn cadw fy manylion at bwrpas Tracio, Olrhain a Diogelu?

Byddwn yn cymryd y wybodaeth hon wrth i chi archebu.

Mae’n bosib y bydd rhaid i ni rannu’r wybodaeth hon gyda Phrofi, Olrhain, Diogelu GIG am hyd at 21 diwrnod ar ôl eich ymweliad.

Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd am y manylion llawn.

Am faint o amser y medraf aros?

Nid oes rhaid i chi adael y safle ar ôl cyfnod penodol o amser ond, tra’ch bod ar y safle, gofynnir i gymryd y rheol pellter cymdeithasol 2 fedr ac unrhyw ragofalon eraill o ddifrif.

Os oes gennyf symptomau, a allaf ddod?

Yn dilyn canllawiau’r llywodraeth, os ydych yn dangos unrhyw symptomau COVID-19, neu os ydych, drwy wybod i chi, wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sy’n arddangos symptomau, mae’n hynod bwysig eich bod yn hunan-ynysu gartref ac felly nid ydych yn gallu dod i CyDA.

Gweler canllawiau Llywodraeth Cymru am ragor o wybodaeth.

Ydw i’n dal i allu dod â’r chi?

Ydych siŵr! Mae croeso mawr i aelodau pedair coes y teulu – y cyfan a ofynnir yw eich bod yn defnyddio’r bag baw bioddiraddadwy a ddarperir, a chadw’r ci ar dennyn byr ar bob adeg.

Wrth ymweld â CyDA

A ydyw gwasanaeth gwybodaeth rhad ac am ddim CyDA ar gael?

Yn anffodus ni allwn agor y ddesg gwybodaeth am ddim ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am rywbeth penodol, neu os hoffech gysylltu â’r tîm, anfonwch ebost at info@cat.org.uk a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn fuan.

A fyddwch yn cynnig unrhyw weithgareddau i’r teulu?

Yn anffodus, gan fod y mwyafrif o’n gweithgareddau teulu yn rhai ymarferol, penderfynwyd peidio â chynnal gweithgareddau ychwanegol. Fodd bynnag mae digon i’r plant i’w fwynhau gan gynnwys arddangosfeydd rhyngweithiol ac mae llwythi o lefydd yn yr ardd a’r coedwigoedd i’w harchwilio.

A fydd y maes chwarae ar agor?

Bydd, rydym yn cadw’r maes chwarae ar agor ond gofynnir i rieni fod yn gyfrifol am sicrhau bod y rheolau pellter cymdeithasol 2 fedr yn cael eu parchu.

A yw’r siop anrhegion ar agor?

Nid ydym yn agor prif siop CyDA ar hyn o bryd ond fe fydd siop dros dro llai o faint ar gael ger y caffi ar gyfer anrhegion a phethau da

Beth fydd ar gael yn y caffi?

Oherwydd bod rhaid cael llai o staff er mwyn sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol yn ein ceginau, rydym yn cynnig bwydlen lai sy’n cynnwys bwydydd picnic llysieuol blasus. Fel arall, mae croeso mawr i chi ddod â bwyd eich hunain i’w fwynhau yn un o safleoedd picnic prydferth CyDA.

A fydd darpariaeth ar gyfer fy ngofynion dietegol?

Mae ein caffi yn hollol lysieuol ac fel arfer cynigir amrywiaeth o ddewisiadau fegan hefyd. Mae gan ein tîm proffesiynol brofiad helaeth o arlwyo ar gyfer pob math o ofynion dietegol.
Fodd bynnag, ar hyn o bryd, rydym yn cynnig bwydlen lai sy’n cynnwys diodydd, cacennau a bwydydd picnic, felly mae ein gallu i arlwyo ar gyfer pob math o ofynion dietegol ychydig y llai na’r arfer.

Gofynnwch i aelod o staff y caffi os oes gennych unrhyw ofynion dietegol penodol neu siaradwch â ni ymlaen llaw drwy anfon e-bost at visit@cat.org.uk

A allaf ddefnyddio arian parod ar y safle?

Gallwch, rydym yn derbyn arall parod, fodd bynnag gofynnwn i chi ddefnyddio cerdyn lle y bo modd.

A oes gennych gyfleusterau newid cewynnau?

Mae cyfleusterau newid cewynnau ar gael yn y toiledau sydd ger swyddfa docynnau’r orsaf waelod, ger brig rheilffordd y clogwyn ac yn y bwyty.

A oes gennych gyfleusterau wifi?

Mae wifi ar gael am ddim i ymwelwyr tu fewn ac yn agos at nifer o adeiladau ar y safle, gan gynnwys y gorsafoedd top a gwaelod, y siop ac adeilad WISE.

Mesurau diogelwch

Sut rydych chi’n gwneud y toiledau’n ddiogel i’w defnyddio?

Rydym yn gofyn i grŵp o un aelwyd yn unig fynd i mewn i’r cyfleusterau toiled ar y tro, a gweithredir amserlen lanhau briodol drwy’r amser.

A oes rhaid i fi wisgo masg dan do?

Gan ein bod yn hyderus bod mesurau cadw pellter cymdeithasol digonol mewn lle, nid ydym yn gofyn i ymwelwyr wisgo masgiau ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, os ydych yn dymuno gwisgo un, mae croeso i chi wneud hynny.

Faint o CyDA sydd dan do?

Mae yna rai ardaloedd arddangos dan do, ond nid ydynt yn hanfodol i’r profiad – mae digonedd i’w weld os ydych am archwilio’r arddangosfeydd allanol, y gerddi a llwybr y chwarel yn unig.

A fydd diheintydd dwylo ar gael?

Bydd, rydym yn darparu nifer o fannau diheintio dwylo ar gyfer ymwelwyr ar draws y safle.

Hygyrchedd a Chyrraedd CyDA

A oes gan y safle fynediad i’r anabl?

Nid yw rheilffordd clogwyn cydbwysedd dŵr CyDA yn gweithredu ar hyn o bryd. Gellir cael mynediad i’r ganolfan ymwelwyr drwy gerdded i fyny lôn gymharol serth sy’n cymryd tua 10 munud. Mae parcio hygyrch ar gael i’r rheiny sydd ei angen.

Mae mannau parcio i’r anabl ar gael y tu allan i’r swyddfa docynnau ac ar dop Rhodfa’r De, sy’n osgoi defnyddio’r rheilffordd.

Am wybodaeth ynghylch lle i barcio a sut i gael mynediad i’r safle, siaradwch ag aelod o staff yn y maes parcio/swyddfa docynnau ar y gwaelod.

Mae’r arddangosfeydd wedi eu gosod ar hyd a lled safle awyr agored 7 erw. Mae’r mwyafrif o lwybrau’r safle wedi eu gwneud o gerrig mân wedi’u cywasgu sydd gan mwyaf yn wastad. Fodd bynnag efallai bydd angen cymorth ar ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, yn enwedig pan fydd y tywydd yn arw.

Mae gan yr holl adeiladau fynediad ramp neu wastad ac mae’r drysau, mynedfeydd a choridorau yn ddigon llydan i gadeiriau olwyn.

Mae toiledau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn yn adeilad croeso’r maes parcio isaf a ger y siop ar ben rheilffordd y clogwyn.
Mae gennym sgwteri symudedd a chadair olwyn drydan y gellir eu hurio yn ddi-dâl drwy anfon e-bost ddigon ymlaen llaw at visit@cat.org.uk.

A oes gennych bwynt gwefru ar gyfer ceir trydan?

Mae gan CyDA orsaf wefru gyhoeddus ar gyfer cerbydau trydan sydd AM DDIM i ymwelwyr.
Oherwydd y newidiadau y bu’n rhaid eu gwneud i sicrhau y gellir ailagor yn ddiogel, ni allwch ar hyn o bryd archebu pwynt gwefru ymlaen llaw. Ni ellir felly sicrhau argaeledd ar hyn o bryd.

Mae’r pwynt gwefru yn soced 32 amp Math 2 (neu Mennekes) sy’n caniatáu gwefru cyflym, hyd at 4 awr yn nodweddiadol. Dewch a’ch ceblau gwefru eich hun os gwelwch yn dda.

Siaradwch ag aelod o’r staff yn y swyddfa docynnau isaf i gael y manylion.

A oes cyfleusterau parcio ar y safle?

Mae gennym ddigonedd o lefydd parcio am ddim ar y safle a maes parcio gorlif ar gyfer cyfnodau prysur iawn.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.